Všeobecné podmínky

verze 1.1., platnost od 1.1.2021 do odvolání (aktualizace)

1- Základní pojmy

1.1 Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) je sada pravidel vymezujících využívání systému www.numiplus.cz a stanovujících závazky a práva uživatelů tohoto portálu.

1.2 Majitel a Provozovatel

Majitelem portálu NumiPlus je společnost GRANT plus s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 274 96 457, zapsaná u Městského soudu v Praze spisová značka C 181238. Provozovatelem portálu NumiPlus.cz je Zdeněk CHlád, Havlíčkova 842, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 45950407 – provozovatel systému NumiPlus na doméně numiplus.cz (dále jen portál).

1.3 Uživatel

Uživatel je právnická nebo fyzická osoba využívající funkce systému NumiPlus, jejichž plné využití je vázáno na registraci dle těchto VOP.

1.4 Aktivovaný (registrovaný) uživatel

Registrovaný uživatel je právnická nebo fyzická osoba využívající funkce systému NumiPlus, jejichž využití je vázáno na aktivaci účtu dle těchto VOP.

1.5 Návštěvník

Návštěvník je osoba, která ve svém či cizím zájmu jakýmkoliv způsobem zpracovává či využívá informace zobrazené na doméně numiplus.cz nebo se s těmito informacemi seznamuje nebo jakýmkoliv způsobem využívá funkcionality systému NumiPlus.

1.6 Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami

Vyjádřením souhlasu s VOP ze strany Aktivovaného uživatele uzavírají portál a Aktivovaný uživatel Smlouvu o využívání systému NumiPlus.cz (dále jen Smlouva) za podmínek uvedených ve VOP a jejíž nedělitelnou součástí jsou tyto VOP. Na základě této smlouvy je Aktivovaný uživatel oprávněn využívat veškeré placené funkce portálu NumiPlus.cz. Uzavření Smlouvy nevylučuje uzavření jiných smluv mezi uživatelem a provozovatelem portálu. Tyto jiné smlouvy, není-li v nich výslovně uveden opak, nemají jakýkoliv vliv na platnost Smlouvy.

1.7 Registrace

Registrace je proces při kterém se Uživatel na základě poskytnutých údajů a vyjádření souhlasu s VOP stane Aktivovaným uživatelem. Jako aktivovaný uživatel může využívat sekci NumiPlus, kde si může zobrazit veškeré dosažené aukční ceny u na portálu zveřejněných konkrétních mincí, jejich ročníků a mincoven (seřazených dle data s uvedením kvality dle aukčních katalogů dražitelů, s vyvolávacími a vydraženými cenami a s provizemi aukčních domů), a to v období od 12.2019 uskutečněných na území ČR. Provozovatel si vyhrazuje právo neuvádět veškeré dosažené aukční ceny, ale jen vybrané aukce.

2- Základní principy fungování systému NumiPlus

2.1 Bezplatně zpřístupněná část

Systém NumiPlus je katalog mincí daného časového období, popř. daného panovníka (v současné době František Josef I., Svatováclavské dukáty) s uvedením jejich popisu (váha, průměry, opisy, foto, ročníky a mincovny u dané mince….). Tato část portálu je bezplatně zpřístupněná všem uživatelům.

2.2 Sekce pro předplatitele (registrované uživatele)

Portál NumiPlus.cz má u každé zveřejněné mince, jejího ročníku a konkrétní mincovny sekci, kde jsou uvedené v časové posloupnosti dosažené aukční ceny této konkrétní mince na aukcích uskutečněných v ČR s uvedením její kvality dle aukčního katalogu, vyvolávací a vydražené ceny a provize dražitele.
Zobrazení této sekce je umožněno pouze Aktivovaným uživatelům po zaplacení ročního registračního poplatku ve výši 595,- Kč včetně všech příslušenství.
Každému aktivovanému uživateli je umožněno bezplatné zobrazení veškerých údajů ze sekce pro předplatitele (registrované uživatele) po dobu 7 kalendářních dnů. Pokud v této době se rozhodnou využívat údajů sekce pro předplatitele i nadále a zaplatí registrační poplatek, je jim užívání prodlouženo na 365 dnů a na registrační email je zaslán daňový doklad o provedení platby.

3- Ostatní práva a povinnosti uživatelů

3.1 Registrace účtu

Registraci soukromého účtu je oprávněna provést pouze osoba sama za sebe. Registraci podnikatelského účtu je oprávněna provést pouze fyzická osoba – podnikatel nebo osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu. Provozovatel portálu má právo registraci uživatele odmítnout, a to bez uvedení důvodů.

3.2 Poskytované údaje

Uživatel, který je soukromou osobou je povinen poskytnout portálu následující údaje: jméno a příjmení, plnou adresu vč. státu, e-mailovou adresu, telefon, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou je povinen poskytnout portálu následující údaje: jméno a formu právnické osoby (obchodní firmu), jméno a příjmení odpovědné osoby, plnou adresu místa podnikání vč. státu, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Dojde-li u uživatele ke změně výše uvedených údajů, je uživatel povinen informovat portál o změně údajů a uvést údaje aktuálně platné a to formou jejich úpravy ve svém uživatelském účtu.

3.3 Ověření právní způsobilosti a platnosti údajů

Uživatel je na vyzvání portálu povinen bez zbytečného odkladu předložit doklady prokazující jeho právní způsobilost a platnost jím uváděných údajů.

3.4 Přístupové jméno a heslo

Aktivovaný (registrovaný) uživatel je povinen držet přístupové jméno a přístupové heslo v tajnosti a není oprávněn tyto údaje zpřístupnit žádné další osobě. Porušení tohoto ustanovení zakládá právo zneplatnění přístupových údajů, vypovězení smlouvy o využívání Sekce pro předplatitele ze strany provozovatele a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

3.5 Neoprávněné využívání uživatelského účtu

Uživatel není oprávněn:

  • Zveřejnit prostřednictvím systému NumiPlus ve svém uživatelském účtu nepravdivé údaje.
  • Jakkoliv manipulovat uživatelským účtem jiného uživatele nebo využívat uživatelský účet jiného uživatele k aktivitám v systému NumiPlus.cz
  • Zakládat více uživatelských účtů zejména za účelem využívání bezplatné 7 denní lhůty pro přístup k údajů ze sekce pro Registrované uživatele.
  • Jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému NumiPlus, nepřiměřeně systém NumiPlus zatěžovat a využívat systém NumiPlus k aktivitám, ke kterým není určen.

3.6 Autorská práva

Uživatel ani Aktivovaný (registrovaný) uživatel není oprávněn využívat data získaná prostřednictvím portálu NumiPlus k jiným než ke svým soukromým účelům. Jakékoli zveřejnění obsahu, jakýchkoli dat, fotografií, jejich kopírování apod., a to i včetně zveřejnění na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram apod.) je hrubým porušením těchto VOP a zakládá právo zneplatnění přístupových údajů, vypovězení smlouvy o využívání Sekce pro předplatitele ze strany provozovatele a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

4- Práva a povinnosti portálu

4.1 Právní nárok na uzavření Smlouvy

Na uzavření Smlouvy a využívání systému NumiPlus není ze strany uživatelů právní nárok. Portál si vyhrazuje právo nepovolit registraci, zrušit účet, odstoupit od Smlouvy nebo omezit služby poskytované uživateli bez uvedení důvodů.

4.2 Poskytování údajů o uživatelích

Poskytování osobních údajů je upraveno speciálními podmínkami Ochrany osobních údajů.
Pokud se uživatel (aktivovaný registrovaný uživatel) dopustí publikování dat ze systému NumiPlus, fotografií, vyobrazení a textů bez předběžného explicitního prokazatelného souhlasu Provozovatele, může se jednat o přestupek či trestní čin porušování autorských práv opravňující provozovatele k činění právních kroků za předpokladu, že provozovatel má za to, že jednáním uživatele byly poškozeny jeho práva.

4.3 Automatická e-mailová korespondence

Portál je oprávněn zasílat uživatelům e-mailová sdělení, která splňují následující podmínky:

  • Jedná se o sdělení vyžádaná uživatelem.
  • Portál má za to, že se jedná o sdělení nezbytná pro uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Aktivovaných (registrovaným) uživatelem a naplnění závazku vyplývajících z této smlouvy.
  • Portál má za to, že se jedná o jiné důležité sdělení.

4.4 Výpověď Smlouvy a zrušení uživatelského účtu; Pozastavení platnosti účtu

Portál má právo pozastavit platnost uživatelského účtu nebo vypovědět uživateli Smlouvu a zrušit jeho uživatelský (registrovaný) účet na základě jakéhokoli porušení povinností uživatele a aktivovaného (registrovaného) uživatele dle těchto VOP, a to bez nároku na jakoukoli náhradu nevyčerpané alikvotní části služeb. . Vypovězením Smlouvy a zrušením účtu nezanikají závazky uživatele vzniklé před vypovězením Smlouvy a zrušením účtu.

4.5 Vymínění odpovědnosti

Portál nenese jakoukoliv odpovědnost za zneužití přístupových jmen a hesel uživatelů s výjimkou kdy by se prokázalo, že k němu došlo v důsledku hrubého zanedbání na straně provozovatele portálu.

4.6 Omezení provozu

Portál má právo na dobu nezbytně nutnou omezit provoz systému NumiPlus v zájmu jeho údržby nebo z důvodu technických komplikací..

4.7 Reklamace

Portál je povinen přijímat a vyřizovat reklamace uživatelů. Reklamace přijímá portál elektronicky na e-mailové adrese info@numiplus.cz. Portál je povinen se k reklamaci vyjádřit nejpozději do 30 dnů od její doručení.

5- Ceník služeb

5.1 Cena za využívání placené sekce portálu NumiPlus.cz je 595,- Kč s tím, že její navýšení je možné provést zveřejněním úpravy těchto VOP. Cena za bannerovou reklamu je stanovena vždy individuálně dohodou.

6- Ochrana osobních údajů

6.1 Ochrana osobních údajů a využívání Cookies je řešena speciálním dokumentem zveřejněným v sekci „Ochrana osobních údajů“

7- Závěrečná ustanovení

7.1 VOP mohou být portálem měněny, upravovány a doplňovány. Portál je povinen informovat uživatele o novém znění VOP tak, že jejich nové znění zveřejní na www.NumiPlus.cz v sekci Obchodní podmínky nejpozději 7 dnů před datem změny VOP.
O aktuálním znění VOP je portál povinen informovat uživatele průběžně prostřednictvím systému webových stránek NumiPlus.cz.
V případě, že by se ukázalo, že libovolné ustanovení VOP je v rozporu s právním řádem České republiky a tento má za následek jeho neplatnost, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení VOP.